Drukuj
A- A A+

Regulamin

1. W ramach świadczenia przez Kancelarię usługi „porada online” Kancelaria wykonuje na rzecz Klienta czynność polegającą na udzieleniu porady prawnej, sporządzeniu opinii, pism procesowych lub umów, zgodnie z niniejszym regulaminem oraz ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. W celu zlecenia Kancelarii usługi należy, w zamieszczonym obok formularzu, określić zwięźle stan faktyczny oraz zakres zlecenia, a także dołączyć do wiadomości istotne dokumenty (załączniki). Przekazanie przedmiotowych informacji i dokumentów umożliwi wstępne zapoznanie się przez Kancelarię ze stanem faktycznym oraz dokonanie wyceny i oszacowanie czasu koniecznego na wykonanie zlecenia.

3. Wycena jest bezpłatna.

4. Wycena zostanie wysłana do Klienta w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od chwili doręczenia przesłanego przez Klienta formularza.

5. Wraz z wyceną Klientowi zostanie podany numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty oraz szacowany czas realizacji usługi.

6. W przypadku zaakceptowania przez Klienta warunków współpracy i dokonania wpłaty na wskazanych rachunek, pomiędzy Kancelarią a Klientem zostanie zawarta umowa o internetową usługę prawną.

7. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania do Kancelarii treści o charakterze bezprawnym.

8. Termin, o którym mowa w ust. 4 oraz termin realizacji zlecenia wskazany
w warunkach współpracy ulegają wydłużeniu do godz. 18.00 następnego dnia roboczego w przypadku, gdy ich upływ następowałby w sobotę lub w dniu ustawowo wolnym od pracy.

9. Kancelaria zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu wykonania zlecenia w przypadku konieczności dostarczenia przez Klienta dodatkowych dokumentów lub udzielenia informacji niezbędnych do wykonania zlecenia.

10. Klient może, za zwrotem wynagrodzenia, rozwiązać umowę o internetową usługę prawną w razie przekroczenia przez Kancelarię terminów określonych w wycenie zlecenia, z zastrzeżeniem ust. 9.

11. Przedmiot zlecenia zostanie po wykonaniu przesłany na podany przez Klienta adres e-mail w pliku PDF.

12. Na życzenie Klienta Kancelaria wystawi Klientowi fakturę VAT. Klient zobowiązany jest udostępnić dane do wystawienia faktury tj. imię i nazwisko lub nazwę firmy, dokładny adres, numer NIP. Faktura zostanie przesłana listem poleconym na adres wskazany przez Klienta.

13. Klient ma możliwość złożenia reklamacji w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza kontaktowego. Kancelaria zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 7 dni od dnia jej złożenia.

14. Akceptując niniejszy regulamin Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, w związku z wykonaniem przedmiotu internetowej usługi prawnej.

15. Wszelkie dane przekazane przez Klienta objęte są tajemnicą adwokacką.

16. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

Porada on-line

Załącznik

Faktura VAT:

Dane do faktury: